Deir ez - Zor ( Suriah )

Jarak antara kota lainnya